Datavernerklæring
Datavernerklæring
Cookies
Cookies

Generelle informasjoner

Informasjonene under gir en oversikt over hva som skjer med de personrelaterte dataene dine, når du besøker hjemmesiden vår. Personrelaterte data er alle data som gjør at man kan identifisere deg. Du finner ytterligere informasjoner angående temaet datavern i datavernerklæringen som er oppført under denne teksten.

Dataregistering på hjemmesiden vår

Hvem er ansvarlig for dataregistreringen på hjemmesiden vår?

Den ansvarlige for databehandlingen av hjemmesiden vår er:

Würth Industri Norge AS
Rosteinvegen 7
2870 Dokka
T +47 61 11 49 00
info@wuerthindustri.no

Ansvarlig sted er den naturlige eller juridiske person som enten alene eller sammen med andre bestemmer angående formål og midler for behandling av personrelaterte data (f. eks. navn, epostadresser el. l.).

 

Hvordan registrerer vi dataene dine?

For det første registreres dataene dine ved at du gir oss dataene. Det kan f. eks. være data som du oppgir i et kontaktformular.

Andre data registreres automatisk av våre IT-systemer når du besøker hjemmesiden. Det er først og fremst tekniske data (f. eks. internett-nettleser, operativsystem eller klokkeslettet når man besøkte siden). Registreringen av disse dataene skjer automatisk, straks du går inn på hjemmesiden vår.

 

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene registreres for å kunne sikre en feilfri presentasjon av hjemmesiden. Andre data kan benyttes til analyse av brukeratferden din.

 

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

En del av dataene registreres for å kunne sikre en feilfri presentasjon av hjemmesiden. Andre data kan benyttes til analyse av brukeratferden din. En detaljert beskrivelse av bruken finner du senere i datavernerklæringen.

 

Hvilke rettigheter har du angående dataene dine?

Du har til enhver tid rett til å få informasjoner angående opprinnelse, mottaker og formålet med de personrelaterte dataene som er lagret. Du har i tillegg rett til rettelse, sperring eller sletting av disse dataene hvis du ønsker det. For spørsmål angående temaet datavern kan du til enhver tid kontakte oss på adressen som er ovenfor. I tillegg har du klagerett overfor den ansvarlige kontrollmyndigheten.

 

Analyse-verktøy fra andre firmaer

Ved besøk på hjemmesiden vår kan surfe-atferden din vurderes statistisk. Dette skjer først og fremst ved hjelp av informasjonskapsler og med såkalte analyseprogrammer. Analysen av surfe-atferden din foretas som regel anonymt. Surfe-atferden kan ikke føres tilbake til deg. Hvis du har gitt ditt samtykke, kan de produktene du har valgt vurderes etter at du har registrert deg som kunde. Du kan gi en innsigelse angående denne analysen eller forhindre den ved at du lar være å benytte enkelte verktøy. Detaljer angående dette finner du i datavernerklæringen, under overskrift 5. Analyseverktøy og reklame.

Du kan motsi deg analysen. I datavernerklæringen informerer vi deg om innsigelsesmulighetene.

Datavern

Temaet datavern er svært viktig for Würth Industri Norge AS. Datavernet beskytter personene som befinner seg bak dataene som er lagres eller behandles i firmaene. Oppgaven til datavernet og det primære målet til Würth Industri Norge AS er å utforme behandlingen av de personrelaterte dataene slik at ingen begrenses i sine personlige rettigheter.

EUs datavernlov (GDPR) og den nye tyske datavernloven (BDSG) pålegger de instansene som er ansvarlig for den personrelaterte databehandlingen en hel rekke plikter.

Personrelaterte data får kun registreres og behandles hvis GDPR uttrykkelig tillater dette. De viktigste grunnprinsippene i GDPR er:

 • Lovligheten til behandlingen, behandling iht. pålitelighet og tro, transparens
 • Formålsbinding
 • Dataminimering
 • Databehandlingens riktighet
 • Minnebegrensning og slettekonsepter
 • Integritet og fortrolighet

Ansvarlig handling ved omgang med personrelaterte data, men også en risikobevisst bruk av IT-systemer og -applikasjoner er andre sentrale mål for Würth Industri Norge AS.

Når du benytter denne hjemmesiden, registreres ulike personrelaterte data. Personrelaterte data er data som gjør at man kan identifisere deg. Denne datavernerklæringen, beskriver hvilke data vi registrerer og hva vi benytter dem til. Den beskriver også hvordan og til hvilke formål dette skjer.

Vi viser til at dataoverføring per internett (f. Eks. ved kommunikasjon per epost) kan inneholde sikkerhetshull. Det er ikke mulig å gi 100 % beskyttelse for dataene dine.

Informasjonspliktene til de ansvarlige og rettighetene til de berørte Navn og kontaktdata til de ansvarlige og ved behov dens vikar

Den ansvarlige instansen for databehandlingen på denne hjemmesiden er:

Würth Industri Norge AS
Rosteinvegen 7
2870 Dokka
T +47 61 11 49 00
info@wuerthindustri.no

Ansvarlig sted er den naturlige eller juridiske person som enten alene eller sammen med andre bestemmer angående formål og midler for behandling av personrelaterte data (f. eks. navn, epostadresser el. l.).

 

Kontaktdata til datavernansvarlig

privacy@wuerthindustri.no

 

Formålsbestemmelse for dataregistrering, -behandling eller -bruk

Vi er spesialister innen handel med monterings- og festematerial. Vi har mer enn 100.000 produkter som vi stiller høye kvalitetskrav til. Fagfolg liker skruer, skruetilbehør, dyvler, kjemisk-tekniske produkter, møbel- og byggebeslag, verktøy, beredskaps- og uttakssystemer og arbeidsvern. Målet vårt er enkelt: Vi ønsker å gjøre arbeidet enklere for kundene våre ved individuelle serviceytelser, praktiske systemløsninger og et bredt produktutvalg.

Registreringen, behandlingen eller bruken av personrelaterte data skjer for å oppfylle disse firmamålene eller støttende tilleggsmål, som for eksempel kunderådgivning.

Firmaet registrerer, behandler og benytter dermed personrelaterte data kun til forberedelse og gjennomføring av kontraktene, med berettiget interesse, for overholdelse av rettslige forpliktelser eller med samtykke fra de berørte.

Berørte persongrupper og data eller datakategorier som gjelder dem

De berørte persongruppene er

 • aktuelle medarbeidere,
 • tidligere medarbeidere,
 • søkere,
 • interessenter,
 • kunder,
 • leverandører,
 • tjenesteytere og
 • andre handelspartnere.

Dataene angående dette omfatter alle personrelaterte data, som er nødvendige for å oppfylle det respektive målet.

Firmaet Würth Industri Norge AS retter ikke sin hjemmesider eller mobile applikasjoner mot barn som målgruppe.

 

Rettslig grunnlag

En behandling av personrelaterte data er kun rettmessig hvis en lov tillater det, altså hvis det finnes et rettslig grunnlag.

I GDPR og i BDSG er ytterligere muligheter definert.

I firmaet vårt foretas en behandling av personrelaterte data kun i samklang med de rettslige bestemmelsene. Det er blant annet,

hvis et samtykke til behandling av personrelaterte data foreligger (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR),

eller

hvis personrelaterte data må behandles for oppfyllelse av en kontrakt eller en mulig kontrakt (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR),

eller

hvis vi er ansvarlige for å behandle personrelaterte data for oppfyllelse av en rettslig plikt art. 6 avsn. 1 lit. c GDPR).,

eller

hvis vi bearbeider personrelaterte data grunnet berettiget interesse eller på grunn av en annen persons berettigete interesse (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR).

Ved overveielse av interessene til de berørte og kontraktspartiene legges det alltid en streng målestokk til fordel for de berørte.

 

Mulige mottakere ved dataoverføring

De mulige mottakerne av overførte personrelaterte data er

 • offentlige instanser, hvis det finnes en rettslig plikt,
 • tjenesteytere og andre handelspartnere hvis det er nødvendig for oppfylling av den respektive formålsbestemmelsen og en lovgivning tillater eller forbyr dette eller de berørte har samtykket.

Detaljerte informasjoner angående overføring av enkelte datatyper finner du i tillegg i oversiktstabellen vår angående bruk av dataene dine.

 

Planlagt dataoverføring til andre land

Hvis det er nødvendig å overføre data til andre land, skjer dette utelukkende for undertegnelse eller oppfyllelse av kontrakter hvis det ikke påvirker den beskyttelsesverdige interessen til den berørte, men man tar hensyn til alle de datavernrettslige kravene. Hvis man har til hensikt å overføre de personrelaterte dataene til et annet land eller til en internasjonal organisasjon, finner dataoverføringen sted på grunnlag av en rimelighetsoverenskomst. Hvis denne dataoverføringen likevel finner sted, viser vi til at egnete garantier eller fastlagte interne datavernforskrifter foreligger, hhv. At det ved vurdering av interessene til de berørte og kontraktspartiene alltid legges en streng målestokk til fordel for den berørte. Dokumentene som viser de egnete garantiene, kan fås ved henvendelse til datavernansvarlig under privacy@wuerthindustri.no

 

Regelfrister for sletting av dataene

Sletting av personrelaterte data skjer iht. de gjeldende rettslige eller kontraktsrettede reglene for sletting av data og det tas hensyn til lovfestete eller kontraktsrettete oppbevaringsplikter.

Slettingen av personrelaterte data som ikke er underlagt rettslige eller kontraktsrettete oppbevarings- hhv. sletteplikter, skjer umiddelbart etter at at de ikke lenger er nødvendige for oppfyllelsen av den respektive formålsbestemmelsen.

 

Dine rettigheter angående datavern

De berørte har diverse rettigheter angående datavern. Her beskrives disse rettighetene. For å benytte disse rettighetene kan man benytte kontaktdataene over.

 

Rett til informasjon, rettelse og sletting

Enhver berørt har rett til å motta informasjon fra de ansvarlige angående de respektive personrelaterte dataene og til rettelse eller sletting eller begrensning av behandlingen eller innsigelsesrett mot behandling og rett til dataoverføring.

 

Tilbakekallelsesrett

Enhver berørt har rett til å tilbakekalle sitt samtykke, uten at behandlingen som er foretatt på rettslig grunnlag og i henhold til samtykket inntil tidspunktet for tilbakekallelsen berøres.

 

Klagerett

Enhver berørt har rett til å klage til en kontrollkomité for datavern, hvis han/hun mener å lidd skade når det gjelder datavern.

 

Rett til informasjon

Enhver berørt har rett til å få vite om det å stille personrelaterte data er rettslig eller kontraktsmessig foreskrevet eller nødvendig for undertegnelsen av en kontrakt, om den berørte personen er forpliktet til å stille de personrelaterte dataene til rådighet og hvilke mulige følger det har hvis man ikke stiller dem til rådighet.

 

Automatist avgjørelsesprosess inkludert profiling

Det foretas en automatisert avgjørelsesprosess inkludert profiling. Profiling er hver type automatisert behandling av personrelaterte data, som består i at disse personrelaterte dataene benyttes til vurdering av bestemte personlige aspekter som er relatert til en naturlig person ved hjelp av algoritmer. En automatisk enkeltavgjørelse foreligger hvis avgjørelsen utelukkende treffes basert på algoritmer uten at den i tillegg kontrolleres av et menneske. Innen firmaet skjer dette i henhold til art. 22 GDPR og den berørte kan ved behov gjøre sine rettigheter gjeldende iht. art. 22 avsn. 1 GDPR.

 

Tilbaketrekking av ditt samtykke angående databehandlingen

Mange databehandlingsprosesser er kun mulige etter at du har gitt uttrykkelig samtykke. Du kan til enhver tid tilbakekalle et samtykke. Du kan gjøre dette ved å sende oss en meddelelse per epost. Lovligheten av databehandlingen som er foretatt før tilbakekallelsen forblir uberørt av tilbakekallelsen.

 

Klagerett overfor ansvarlig kontrollmyndighet

Ved tilfeller av datavernrettslige brudd har den berørte rett til å legge inn klage hos den ansvarlige kontrollmyndigheten. Den ansvarlige kontrollmyndigheten når det gjelder datarettslige spørsmål er Datatilsynet i det fylket hvor firmaet har sitt hovedkontor. Under lenken under finner du en oversikt over de datavernansvarlige og deres kontaktdata (gjelder for Tyskland): https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Rett til dataoverføring

Du har retten til å få utlevert data som vi behandler på en automatisert måte basert på ditt samtykke eller oppfylling av en kontrakt enten til deg selv eller til en annen person i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ønsker at en annen ansvarlig skal motta dataene, skjer dette kun hvis det er teknisk mulig.

 

SSL- hhv. TLS-kryptering

Denne siden benytter av sikkerhetsmessige grunner og som beskyttelse av overføringen av konfidensiell informasjon som f. eks. bestillinger eller forespørsler som du sender, en SSL- hhv. TLS-kryptering.. En kryptert forbindelse gjenkjenner man ved at adresselinjen i nettleseren veksler fra “http://” til “https://” og ved låssymbolet i nettleserlinjen.

Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktivert, kan ingen andre lese dataene du overfører til oss.

 

Informasjon, sperring, sletting

Du har til enhver tid rett til å innhente informasjoner angående de personrelaterte dataene som er lagret angående deg selv, der kilde og mottaker og formålet med databehandlingen og ved behov rett til rettelse, sperring eller sletting av disse dataene. For spørsmål angående temaet personrelaterte data kan du til enhver tid kontakte oss på adressen som er nevnt under Utgiver.

 

Chiffrement SSL ou TLS

Pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus confidentiels, comme des commandes ou des demandes que vous nous adressez en tant qu'exploitant de ce site, ce dernier utilise un chiffrement SSL ou TLS. Une connexion chiffrée se reconnaît au fait que la ligne d'adresse du navigateur passe de « http:// » à « https:// » et au symbole de cadenas qui s'affiche sur cette même ligne.

Lorsque le chiffrement SSL ou TLS est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas être lues par des tiers.

 

Information, verrouillage, suppression

Vous avez à tout moment le droit, en vertu des dispositions légales en vigueur, d'être informé à titre gracieux sur vos données personnelles sauvegardées, ainsi que sur leur origine, leurs destinataires et la finalité de leur traitement et vous pouvez, le cas échéant, demander la rectification, le verrouillage ou la suppression de ces données. Pour cela, ou pour toute autre question sur le thème des données personnelles, vous pouvez nous contacter à tout moment à l'adresse indiquée dans l'impressum.

Vi har innsatt en datavernansvarlig for firmaet vårt.

Du kan gjerne ta kontakt med han på privacy@wuerthindustri.no.

Ytterligere dataregistrering skjer ved observasjon av offentlig tilgjengelige rom med optisk-elektronisk utstyr (videoovervåking) på området til Würth Industri Norge AS.

Bildedataene slettes umiddelbart, når de ikke lenger er nødvendige for å nå formålet, sikring av husretten.

Informasjonskapsler

Internettsidene benytter delvis såkalte informasjonskapsler (cookies). Informasjonskapslene forårsaker ingen skade på datamaskinen din og de inneholder ingen viruser. Informasjonskapslene benyttes får å gjøre våre tilbud mer brukervennlige og sikre. Informasjonskapslene er små tekstfiler som legges på datamaskinen din og som nettleseren din lagrer.

De fleste informasjonskapslene vi benytter er såkalte “session-informasjonskapsler”. De slettes automatisk når du avslutter besøket på internettsiden. Andre informasjonskapsler forblir lagret på datamaskinen din til du sletter dem. Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.

Du kan innstille nettleseren din slik at du informeres når det settes informasjonskapsler og du kan tillate informasjonskapsler i enkelttilfeller, akseptere informasjonskapsler i bestemte tilfeller eller generelt utelukke og innstille automatisk sletting av informasjonskapsler ved lukking av nettleseren. Ved deaktivering av informasjonskapsler kan funksjonaliteten til denne siden være begrenset.

Informasjonskapsler som er nødvendige for gjennomføring av elektroniske kommunikasjonsprosesser eller klargjøring av funksjoner du har ønsket deg (f. eks. handlekurvfunksjon), lagres basert på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Würth Industri Norge AS benytter disse informasjonskapslene primært for behandling av sine bestillingsordre i online-shopen. Hvis andre informasjonskapsler (f. eks. informasjonskapsler for analyse av din surfeatferd) lagres, behandles disse spesielt i datavernerklæringen.

Under denne lenken finner du en oversikt over de aktive informasjonskapslene: Informasjon ang. informasjonskapsler

 

Server-Log-filer

Den som er tjenesteleverandør for sidene registrerer og lagrer informasjonene automatisk i såkalte server-log-filer, som din nettleseroverfører til oss automatisk. Dette er:

 • Type nettleser og nettleserversjon
 • operativsystemet som benyttes
 • Referrer URL
 • Hostname til den datamaskinen som griper inn
 • Klokkeslett for serverforespørsel
 • IP-Adresse

Det fortas ingen sammenføring av disse dataene med andre datakilder.

Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillater behandlingen av data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten underskrives.

 

Kontaktformular

Hvis du sender oss forespørsler via et kontraktsformular, lagres dine informasjoner fra forespørselsformularet inklusive de kontaktinformasjonene du har oppgitt der angående behandling av forespørselen og hvis det oppstår spørsmål i ettertid.

Behandlingen av data som er oppgitt i kontaktformularet skjer på grunnlag av vår berettiget interesse for å ha kontakt med dere, kundene våre, og for å heve rådgivningskvaliteten. (Art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). Hvis kontakten i tillegg har som mål å inngå en kontrakt, er de ekstra rettsgrunnlaget for behandlingen art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR.

De dataene som du har oppgitt i kontaktformularet forbli hos oss til du ber oss å slette dem eller formålet for datalagringen bortfaller (f. eks. etter avsluttet behandling av forespørselen din). Et unntak kan være lovfestete oppbevaringsplikter.

 

Registrering i vår online-shop

Du kan registrere deg i vår online-shop, for å kunne benytte ytterligere funksjoner på siden. De dataene som er oppgitt benytter vi kun for bruk av det respektive tilbudet eller tjenesten, som du er registrert deg for. Ved registrering må forespurte pliktinformasjoner oppgis fullstendig. Alles avvises registreringen.

For endringer for eksempel ved tilbudsomfang eller ved teknisk nødvendige endringer benytter vi den epostadressen som ble oppgitt ved registreringen, slik at vi kan informere deg på den måten.

Registreringen i vår online-shop benyttes for gjennomføring hhv. Forberedelsen til en kontrakt mellom dere og Würth Industri Norge AS (art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR)

De dataene som registreres lagres hos oss, sålenge du er registrert i vår online-shop og deretter slettes de. Rettslig fastlagte oppbevaringsfrister forblir uberørt.

 

Behandling av data (kunde- og kontraktsdata)

Vi registrerer, behandler og benytter personrelaterte data kun hvis de er nødvendige for opprettelsen, utformingen av innholdet til eller endring av kontrakten (bestandsdata). Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillater behandlingen av data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten underskrives. Vi registrerer, behandler og benytter de personrelaterte dataene angående bruk av våre hjemmesider (bruksdata) kun så lenge det er nødvendig for at brukeren skal kunne benytte og avregne denne tjenesten.

De kundedataene som er registrert slettes når ordren er avsluttet eller ved avslutningen av handelsforholdet. Rettslig fastlagte oppbevaringsfrister forblir uberørt.

 

Personlige produktanbefalinger

Hvis du har valgt respektive informasjonskapselinnstillinger på hjemmesiden vår, kan du etter registrering knytte til din brukerhistorie for produktanbefalinger. Dette gjelder spesielt artikkelsider og produktkategorier som du har besøkt eller lett etter på Würths hjemmesider. Du kan til enhver tid legge inn en innsigelse mot denne analysen av surfe-atferden din. Legg merke til at vi da at vi ikke lenger kan tilby deg tilpassete produktanbefalinger i denne nettleseren eller via andre salgskanaler.

Lagringen av informasjonskapsler for oppretting av personlige produktanbefalinger skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den som eier hjemmesiden har en oppriktig interesse i analysen av din brukerhistorie, både for å forbedre webtilbudet sitt og reklamen sin.

Informasjonene angående bruken av denne hjemmesiden som samles ved hjelp av informasjonskapselen gis ikke videre til andre. Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved en respektiv innstilling i nettleser-programvaren din. Vi viser imidlertid til at det da kan oppstå begrensninger angående funksjonene på disse hjemmesider. Hvis du ikke er inneforstått med lagringen og bruken av dataene dine, kan du deaktivere lagringen og bruken. I dette tilfellet legges det en Opt-Out-informasjonskapsel i nettleseren din, som anonymiserer brukshistorien din. Når du sletter informasjonskapslene dine, medfører det at at også Opt-Out-informasjonskapsel slettes. Opt-Out må aktiveres igjen ved et senere besøk på siden vår.

 

Dataoverføring ved kontraktsinngåelse for online-shops, forhandlere og vareforsendelse

Vi overfører personrelaterte data til andre kun når dette er nødvendig for kontraktsprosessen, for eksempel til firmaet som er ansvarlig for leveringen av varen eller kredittinstituttet som er ansvarlig for betalingsprosessen. Ytterligere overføring av dataene skjer ikke hhv. kun når du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til overføringen. Dine data overføres ikke til andre, for eksempel til reklameformål, uten ditt uttrykkelig samtykke.

Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillater behandlingen av data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten underskrives.

 

Dataoverføring ved kontraktsinngåelse for tjenesteytelser og digitalt innhold

Vi overfører personrelaterte data til andre kun når dette er nødvendig for kontraktsprosessen, for eksempel til kredittinstituttet som er ansvarlig for betalingsprosessen.

Ytterligere overføring av dataene skjer ikke hhv. kun når du uttrykkelig har gitt ditt samtykke til overføringen. Dine data overføres ikke til andre, for eksempel til reklameformål, uten ditt uttrykkelig samtykke.

Grunnlaget for databehandlingen er art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, som tillater behandlingen av data for oppfylling av en kontrakt eller forhåndstiltak før kontrakten underskrives.

Google Analytics

Denne hjemmesiden benytter funksjonene til webanalysestjenesten Google Analytics. Tjensteyteren er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google-Analytics benytter informasjonskapsler, såkalte “cookies“, Dette er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og som gjør det mulig å gjennomføre en analyse av hvordan hjemmesiden brukes. Informasjonene som registreres i informasjonskapselen angående bruken av denne hjemmesiden overføres som regel til Googles server i USA og de lagres der.

Lagringen Google-Analytics-informasjonskapsler skjer på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den som eier hjemmesiden har en oppriktig interesse i analysen av brukeratferden, både for å forbedre webtilbudet sitt og reklamen sin.

 

IP-anonymisering

På denne hjemmesiden har vi aktivert funksjonen IP-anonymisering. Dermed forkorter Google IP-adressen din innen landene i EU og EØS før overføringen til USA. Kun unntaksvis overføres hele IP-adressen din til en Google-server i USA og forkortes der. På oppdrag fra eieren av denne hjemmesiden vil Google benytte disse informasjonene for å evaluere din bruk av siden, for å lage rapporter angående hjemmesideaktivitetene og for å kunne yte ytterligere tjenester knyttet til bruken av hjemmesiden og internettbruken overfor den som eier hjemmesiden. Den IP-adressen som er overført fra din nettleser innenfor rammen av Google Analytics sammenføres ikke med andre data fra Google.

 

Nettleser-plug-in

Du kan forhindre lagring av informasjonskapsler ved en respektiv innstilling i nettleser-programvaren din. Vi viser imidlertid til at det da kan oppstå begrensninger angående funksjonene på disse hjemmesider. Du kan i tillegg hindre registreringen av data som er samlet i informasjonskapslene og data som er basert på din bruk av hjemmesiden (inkl. IP-adresse) til Google og Googles behandling av disse dataene, ved at du laster ned og installerer tilgjengelige nettleser-plugins: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Motsigelse mot dataregistering

Ved å klikke på følgende lenke, kan du forhindre at dine data registreres av Google Analytics. Det settes en Opt-Out-informasjonskapsel som forhindrer at dataene til kommende besøkere på denne hjemmesiden lagres: Deaktivere Google Analytics.

Du finner mer informasjoner angående omgang med brukerdata hos Google Analytics i Googles datavernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Behandling av kontraktdata

Vi har undertegnet en kontrakt angående behandling av kontraktdata med Google og overholde de strenge forskriftene til de tyske datamyndighetene ved bruk av Google Analytics.

 

Demografiske karakteristikker ved Google Analytics

Denne hjemmesiden benytter funksjonen “demografiske karakteristikker” fra Google Analytics. Dermed kan man opprette rapporter som inneholder informasjoner angående brukerens alder, kjønn og interesser. Disse dataene stammer fra interesserelatert reklame fra Google og fra besøkerdataene til andre tjenesteytere. Disse dataene kan ikke tilordnes en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funksjonen via visningsinstallasjonene i Google-kontoen din eller generelt forby registrering av dataene dine ved hjelp av Google Analytics som beskrevet i punktet “Motsigelse mot reklamemeldinger”.A10

 

Google Analytics Remarketing

Hjemmesidene våre bruker funksjonene til Google Analytics Remarketing i forbindelse med apparatoverlappende funksjoner fra Google AdWords og Google DoubleClick. Tjensteyteren er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funksjonen gjør det mulig å knytte de reklame-målgruppene som er opprettet med Google Analytics Remarketing sammen med de apparatoverlappende funksjonene til Google AdWords og Google DoubleClick. På denne måten kan interesserelaterte, personaliserte reklamebudskaper, som tilpasses deg avhengig av din tidligere bruks- og surfeatferd på et apparat (f. eks. mobiltelefon) også vises på et annet apparat (f. eks. nettbrett eller PC).

Hvis du har gitt Google samtykke til det, knytter Google ditt web- op app-nettleserforløp til din Google-konto for dette formålet. På denne måten kan du på alle apparater hvor du melder med din Google-konto, kople til de samme personaliserte reklamebudskapene.

For å støtte denne funksjonen registrerer Google Analytics Google-autoriserte ID-er for brukeren, som for det meste knyttes til våre Google-Analytics-data, for å definere og opprette målgrupper for den apparatoverlappende reklamen.

Du kan motsi deg apparatoverlappende remarketing/targeting varig, ved at du deaktiverer den personaliserte reklamen i Google-kontoen din, følg beskrivelsen her. https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sammenfatningen av de registrerte dataene i Google-kontoen din skjer utelukkende etter ditt samtykke, som du kan gi eller trekke tilbake hos Google (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Dataregistreringsprosesser som ikke kan sammenføres i Google-kontoen din (f. eks. fordi du ikke har noen Google-konto eller at du har motsagt deg sammenføringen) er basert på art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Berettiget interesse er gitt ved at den som eier hjemmesiden er interessert i den anonymiserte analysen av hjemmesidebesøkerne i reklameøyemed.

Ytterligere informasjoner og datavernbestemmelsene finner du i datavernerklæringen til Google under: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google reCAPTCHA

Vi benytter “Google reCAPTCHA” (senere kalt “reCAPTCHA”) på hjemmesiden vår. Tjensteyteren er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Med reCAPTCHA undersøker man, om inntastingen av data på hjemmesiden vår (f. eks. i et kontaktformular) ble utført av et menneske eller av et automatisert program. For å oppnå dette analyserer reCAPTCHA atferden til hjemmesidebesøkeren ved hjelp av ulike karakteristikker. Denne analysen begynner automatisk straks hjemmesidebesøkeren besøker hjemmesiden. For analyse evaluerer reCAPTCHA ulike informasjoner (f. eks. IP-adresse, hvor lenge brukeren oppholder seg på siden etter musbevegelser brukeren foretar). De dataene som registreres leses videre av Google.

reCAPTCHA-analyser går i bakgrunnen. Hjemmesidebesøkerne informeres ikke om at det foretas en analyse.

Databehandlingen foretas på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR. Den som eier hjemmesiden har en berettiget interesse av å beskytte sitt web-tilbud mot misbruk i form av automatisk forsendelse og SPAM.

Ytterligere informasjoner angående Google reCAPTCHA og datavernerklæringen til Google finner du under følgende lenker: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Bruk av Google Tag Manager

Vi benytter Google Tag Manager. Med denne tjenesten kan hjemmeside-tags administreres via en overflate. Google Tag Manager implementerer kun tags. Det settes kun informasjonskapsler og det registreres ingen personrelaterte data. Google Tag Manager løser opp alle andre tags som f. eks. registrerer data. Google Tag Manager går ikke til disse sidene.

Mer informasjoner angående Google Tag Manager finner du under følgende lenke: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

Bing Ads

Vi benytter Bing Ads, et program fra Microsoft Corporation („Microsoft“) ved bruk av universelle hendelsesforfølgelse for gjennomføring av remarketing og avslutningsforfølgelse. For dette formålet settes det en informasjonskapsel på datamaskinen din, hvis du har kommet til hjemmesiden vår via Bing eller Yahoo. I denne tekstfilen lagres informasjonene angående bruk av vår hjemmeside, altså de sidene du har besøkt, fra Bing Ads i 180 dager og deretter slettes de. Til disse informasjonene regnes blant annet URL-en til den siden man har besøkt, URL-en til siden som har sendt deg dit og IP-adressen din. Ved bruk av remarketing-funksjonen kan vi gi deg spesielt tilpassete tilbud ed et senere søk i en av de nevnte søkemaskinene.

Hvis du ikke ønsker registrering av informasjonene, kan du deaktivere settingen av informasjonskapsler i innstillingene til den internett-nettleseren du bruker. Dermed kan det hende at funksjonaliteten på hjemmesiden begrenses. I tillegg kan Microsoft ved såkalt Cross-Device-Tracking førfølge din bruksatferd over flere elektroniske apparater og kan dermed blende inn personalisert reklame på hhv. I Microsoft-hjemmesider og -apper. Denne atferden kan du deaktivere under https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Ytterligere informasjoner angående analysetjenesten til Bing finner du på hjemmesiden til Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Datavernbetingelsene fra Microsoft angående omgang med registrerte data kan du se under: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

 

Facebook Pixel

Hjemmesiden vår benytter besøksaksjons-piksel fra Facebook til konverseringsmåling, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

Slik kan man følge brukerens atferd etter at han/hun har klikket på en Facebook-reklame hvor han/hun ble ledet til hjemmesiden til en tjenesteyter. Dermed kan man vurdere virksomheten til Facebook-reklamen for statistiske og markedsføringsøyemed og forbedre fremtidige reklametiltak.

De dataene som er registrert er anonyme for oss som eiere, vi kan ikke trekke noen konklusjoner angående identiteten til brukeren. Dataene lagres og bearbeides av Facebook, slik at forbindelsen til den respektive brukerprofilen er mulig og Facebook kan bruke dataene til egne reklameformål, iht. Facebooks retningslinje for databruk. Dermed kan Facebook gjøre det mulig å vise reklamer på sidene til Facebook og utenfor Facebook. Denne bruken av dataene kan vi som eiere av sidene ikke påvirke.

I dataverninformasjonene fra Facebook finner du ytterligere informasjoner angående vern av din privatsfære: https://www.facebook.com/about/privacy/.

I tillegg kan du deaktivere remarketing-funksjonen “Custom Audiences” i området Innstillinger for reklamevisninger under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du må være registrert på Facebook.

Hvis du ikke har noen Facebook-konto, kan du deaktivere brukerbasert reklame på hjemmesiden til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Newsletterdaten

Hvis du ønsker å motta newsletteren som tilbys på hjemmesiden, treger vi epost-adressen din og informasjoner som gir oss muligheten til å sikre at du er eier av denne epostadressen og at de er inneforstått med å motta newsletteren. Ytterligere data registreres ikke hhv. kun på frivillig basis. Disse dataene benytter vi kun for forsendelse av den ønskete informasjonen og de overføres ikke til andre.

Bearbeidelse at de informasjonene som er oppgitt i newsletterformularet skjer derfor kun etter ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Samtykket som er gitt for lagring av dataene, epostadressen og bruken av dette for forsendelse av newsletteren kan til enhver tid trekkes tilbake, f. eks. ved respektiv lenke i newsletteren. Lovligheten av databehandlingsprosessen som allerede er foretatt forblir uberørt av tilbakekallelsen.

De dataene fra deg som er registrert hos oss angående mottak av newsletter lagres hos oss inntil du sletter deg fra mottakerlisten og etter avbestilling av newsletteren. Data som ble lagret hos oss for andre formål (f. eks. epostadresser for registrering) forblir uberørt.

 

Inxmail

Denne hjemmesiden benytter Inxmail for forsendelse av newsletter. Tjenesteyteren er Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Tyskland.

Inxmail er en tjeneste, som kan organisere forsendelse og analyse av newsletter. De dataene du har oppgitt for mottakelse av newsletter lagres på Inxmails server i Tyskland.

Hvis du ikke ønsker noen analyse via Imxmail, må du avbestille de respektive newsletterne. I hver newsletter stiller vi en respektiv lenlke til rådighet for dette.

 

Dataanalyse via Inxmail

For analyseformål inneholder de epostene som sendes med Inxmail en såkalt “Tracking-Pixel”, som knytter seg til Inxmails server når eposten åpnes. På denne måten kan man fastslå om en newsletter-melding ble åpnet.

I tillegg kan vi ved hjelp av Inxmail fastslå om og hvilke lenker det er klikket på i newslettermeldingen. For alle lenker i eposten handler det om såkalte tracking-lenker, som teller klikkene dine.

Under denne lenken finner du ytterligere informasjoner angående analyse-funksjonene: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

 

Rettsgrunnlag

Databehandlingen foretas på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Lovligheten av databehandlingsprosessen som allerede er foretatt forblir uberørt av tilbakekallelsen.

 

Lagringsvarighet

De dataene fra deg som er registrert hos oss angående mottak av newsletter lagres hos oss inntil du sletter deg fra mottakerlisten og etter avbestilling av newsletteren og du slettes både fra serveren vår og serveren til Inxmail. Data som ble lagret hos oss for andre formål (f. eks. epostadresser for medlemsområdet) forblir uberørt.

 

Undertegnelse av en kontrakt angående behandling av ordredata

Vi har undertegnet en kontrakt med Inxmail, hvor vi forplikter Inxmail til å beskytte dataene til våre kunder og ikke gi dem videre til andre.

YouTube

Innlemmelse av YouTube-videoer

Vi har innlemmet YouTube-videoer i vårt online-tilbud, som er lagret på www.youtube.com og kan avspilles direkte på hjemmesiden vår. De er alle tilknyttet “utvidet datavernmodus“, dvs. at det ikke overføres data om deg som YouTube-bruker, hvis du ikke ser på denne videoen. Først når du ser på videoen, overføres dataene. Vi har ingen innflytelse på denne dataoverføringen. Dette skjer uavhengig av om YouTube stiller en brukerkonto til rådighet som du er logget inn på, eller om du ikke har noen brukerkonto. Hvis du er logget inn hos Google, tilordnes dataene dine direkte til kontoen din.

Hvis du ikke ønsker tilordning til profilen din på YouTube, må du logge deg av før du trykker på YouTube-knappen for å se på videoen. YouTube lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker den i reklameøyemed, til markedsanalyse og/eller behovsrettet utforming av hjemmesiden sin. Du har rett til å ytre en innsigelse mot dannelsen av denne nettprofilen. Du må ta kontakt med YouTube angående dette.

Bruken av YouTube skjer for at man skal oppnå en fin fremstilling av vårt online-tilbud. Dette representerer en berettiget interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Ytterligere informasjoner angående formål et med og omfanget av dataregistreringen og hvordan YouTube behandler dataene finner du i datavernerklæringen. Der finner du også ytterligere informasjoner angående rettighetene dine og innstillingsmulighetene angående beskyttelse av din privatsfære: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler dine personrelaterte data også i USA og de er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube drives av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Google Maps

På denne hjemmesiden benytter vi tilbudet fra Google Maps. Dermed kan vi vise deg interaktive kart direkte på hjemmesiden og gjør det enkelt for deg å benytte kartfunksjonen.

Ved besøk på hjemmesiden får Google informasjonen om at du har besøkt den respektive undersiden av hjemmesiden. Dette skjer uavhengig av om Google stiller en brukerkonto til rådighet som du er logget inn på, eller om du ikke har noen brukerkonto. Hvis du er logget inn hos Google, tilordnes dataene dine direkte til kontoen din. Hvis du ikke ønsker tilordning til profilen din på Google, må du logge deg av før du kaller opp et kart. Google lagrer dataene dine som brukerprofiler og bruker den i reklameøyemed, til markedsanalyse og/eller behovsrettet utforming av hjemmesiden sin. En slik vurdering skjer spesielt (selv for brukere som ikke er logget på) for å kunne yte behovsrettet reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktivitetene dine på hjemmesiden vår. Du har rett til å ytre en innsigelse mot dannelsen av denne nettprofilen. Du må ta kontakt med Google angående dette.

Bruken av Google Maps skjer for å oppnå en fin presentasjon av online-tilbudet vårt og for at man lett skal kunne finne de stedene vi har oppgitt på hjemmesiden. Dette representerer en berettiget interesse iht. art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR.

Ytterligere informasjoner angående formål et med og omfanget av dataregistreringen og hvordan Google Maps behandler dataene finner du i datavernerklæringen. Der finner du også ytterligere informasjoner angående rettighetene dine og innstillingsmulighetene angående beskyttelse av din privatsfære: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler dine personrelaterte data også i USA og de er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps drives av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Social Share Buttons

På hjemmesiden vår benyttes såkalte Social Share Buttons til de sosiale nettverkene Facebook, Google+, Pinterest og mifor-bloggingtjenesten Twitter. For sikre at dataene dine er trygge ved besøk på hjemmesidene våre, er knappene tilknyttet ved hjelp av en “Shariff-løsning”. Denne typen tilknytning sikrer at det ikke opprettes noen forbindelse til serverne til Facebook, Google, Pinterest og Twitter (“sosiale nettverk”) ved oppkalling av hjemmesiden din som inneholder slike knapper. Først når du aktivt trykker på en knapp og dermed gir ditt samtykke til dataoverføring, oppretter nettleseren din en direkte forbindelse til serverne til det sosiale nettverket. Hvis du klikker får det sosiale nettverket kun informasjonen fra oss om at nettleseren din har kalt opp den respektive siden på hjemmesiden vår. Dette skjer selv om du ikke har noen profil på sosiale nettverk eller ikke er logget på akkurat nå. Da overføres denne informasjonen (inkl. IP-adressen din) fra nettleseren din direkte til en server i det sosiale nettverket og der lagres de uten at vi kan påvirke dette. Hvis du er logget inn på det respektive sosiale nettverket, kan besøket ditt på hjemmesiden vår straks tilordnes. Hvis du interagerer med et sosialt nettverk, for eksempel ved utløsning av “Like” eller “Twitter”-knappen, overføres den respektive informasjonen også til en server i det sosiale nettverket. Informasjonene vil i tillegg bli offentliggjort i den respektive tjenesten og eventuelt viderebehandlet der. Formålet og omfanget av denne dataregistreringen og Facebook sin ytterligere behandling og bruk av dataene og de rettighetene du har og innstillingsmulighetene for vern av din privatsfære finner du i Dataverninformasjonene til det respektive sosiale nettverket:

Dataverninformasjoner fra Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Dataverninformasjoner fra Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Dataverninformasjoner fra Twitter: https://twitter.com/privacy

Dataverninformasjoner fra Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Hvis du ikke ønsker at et sosialt nettverk skal kunne knytte de informasjonene som er samlet på vår hjemmeside til profilen din på den respektive tjenesten, må du logge deg ut av den respektive tjenesten ved å klikke på en av disse knappene.Facebook drives av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

 

Bazaarvoice

Denne webtjenesten benytter Bazaarvoice for forsendelse av produktvurderings-epost og for behandling av produktvurderinger. Tjenesteyteren er Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA.

Ved hjelp av Bazaarvoice sender vi deg produktvurderings-epost for at du skal sende en vurdering av produkter som du har kjøpt. Her overføres dine personrelaterte data til Bazaarvoice. Dataene dine vi der kun benytter til personalisering og forsendelse av disse epostene. Det foretas ingen varig lagring eller overføring av dataene. Hvis du ikke ønsker noen produktvurderinger, må du avbestille produktvurderings-epostene. I hver produktvurderings-epost stiller vi en respektiv lenke til rådighet for dette.

Informasjoner angående datavernretningslinjen til Bazaarvoice finner du under https://www.bazaarvoice.com/de/legal/datenschutzrichtlinie/. Bazaarvoice behandler dine personrelaterte data også i USA og de er underlagt EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Dataanalyse via Bazaarvoice

For analyseformål inneholder de epostene som sendes med Bazaarvoice en såkalt “Tracking-Pixel”, som knytter seg til Bazaarvoice server når eposten åpnes. På denne måten kan man fastslå om en priduktvurderings-eposten ble åpnet.

 

Rettsgrunnlag

Databehandlingen foretas på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). Du kan til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Lovligheten av databehandlingsprosessen som allerede er foretatt forblir uberørt av tilbakekallelsen.

 

Lagringsvarighet

De dataene du har oppgitt for produktvurderingen lagres til en tilbakekalling av produktvurderingen eller oppdraget om å slette deg og slettes i tilfelle sletting fra serveren til Bazaarvoice. Bazaarvoice benytter disse dataene kun til behandling av produktvurderingen.

Undertegnelse av en kontrakt angående behandling av ordredata

Vi har undertegnet en kontrakt med Bazaarvoice, hvor vi forplikter Bazaarvoice til å beskytte dataene til våre kunder og ikke gi dem videre til andre. Dine data overføres ikke til andre firmaer for bruk innen reklameøyemed.

PayPal

Datavernerklæringen til Würth Industri Norge AS gjelder ikke for applikasjoner, produkter, service, hjemmesider eller Social-Media-funksjoner fra andre firmaer som kan når ved hjelp av en lenke som vi tilbyr av informasjonsgrunner. Ved bruk av denne lenken forlater du hjemmesidene til Würth Industri Norge AS, slik at det er mulig at andre firmaer samler informasjoner om deg og gir disse videre. Würth Industri Norge AS har ingen innflytelse på andre firmaer og gir ingen anbefalinger eller forsikring angående disse hjemmesidene hhv. angående deres behandling av datavern. Vi ber deg derfor om å lese gjennom datavernretningslinjene til alle hjemmesidene du interagerer med, før samtykker i at de kan registrere, behandle og benytte dine personrelaterte data.

Datavernerklæringen til Würth Industri Norge AS gjelder ikke for applikasjoner, produkter, service, hjemmesider eller Social-Media-funksjoner fra andre firmaer som kan når ved hjelp av en lenke som vi tilbyr av informasjonsgrunner. Ved bruk av denne lenken forlater du hjemmesidene til Würth Industri Norge AS, slik at det er mulig at andre firmaer samler informasjoner om deg og gir disse videre. Würth Industri Norge AS har ingen innflytelse på andre firmaer og gir ingen anbefalinger eller forsikring angående disse hjemmesidene hhv. angående deres behandling av datavern. Vi ber deg derfor om å lese gjennom datavernretningslinjene til alle hjemmesidene du interagerer med, før samtykker i at de kan registrere, behandle og benytte dine personrelaterte data.

 

Informasjonstabell Behandling av data/Hva skjer med dataene dine?

 
Data angående utfylling av kundeordren din

Data angående kjøpsgjennomføring (transaksjon)

Data angående administrasjon

Data angående sikkerhet

Data angående handelsdrift

Data angående reklame

Hvilke data registrerer vi?

Data som kunden har stilt til rådighet

Kontaktdata, betalingsdata, kontodata, andre entydig identifiserende informasjoner, sikkerhetsinformasjoner

Kontaktdata, betalingsdata, kontodata, sikkerhetsinformasjoner, Social-Media-data, annet, andre entydige identifiserende informasjoner

Kontaktdata, kontodata, stedsdata, andre entydig identifiserende informasjoner

Kontaktdata, betalingsdata, kontodata, andre entydig identifiserende informasjoner, sikkerhetsinformasjoner

Kontaktdata, betalingsdata, kontodata, stedsdata, sikkerhetsinformasjoner, Social-Media-data, annet, andre entydige identifiserende informasjoner

Kontaktdata, betalingsdata, kontodata, stedsdata, demografiske data, preferanser, Social-Media-data, andre entydig identifiserende informasjoner

Automatisk registerte data

Website-Browsing data, demografiske data, preferanser, Social-Media-data, apparatdata, anonyme eller aggregerte data
 
Apparatdata
 
Apparatdata, anonyme eller aggregerte data, Website-Browsing data

Apparatdata, bruksdata, Website-Browsing data, anonyme eller aggregerte data

Informasjoner fra andre kilder

Offentlig eller kommersielt tilgjengelige data, anonyme eller aggregerte data, Social-Media-data

Offentlig eller kommersielt tilgjengelige data
  
Apparatrelaterte data, offentlig eller kommersielt tilgjengelige data, anonyme eller aggregerte data

Offentlig eller kommersielt tilgjengelige data, apparatrelaterte data, anonyme eller aggregerte data, Social-Media-data

Hvilke data deler vi?

Dele med Würth-firmaer

Alle data som er nødvendige for handelsdriften.

Dele med tjenesteytere

Kontaktdata, kontodata, andre entydig identifiserende informasjoner

Kontaktdata, betalingsdata, andre entydig identifiserende informasjoner

Kontaktdata, kontodata, andre entydig identifiserende informasjoner

Kontaktdata, kontodata, andre entydig identifiserende informasjoner

Kontaktdata, betalingsdata, kontodata, sikkerhetsinformasjoner, anonyme eller aggregerte data, handelsrelaterte data, offentlig eller kommersielt tilgjengelige data, andre entydig identifiserende informasjoner

Kontaktdata, stedsdata, demografiske data, sikkerhetsinformasjoner, anonyme eller aggregerte data, apparatrelaterte data, offentlig eller kommersielt tilgjengelige data, andre entydig identifiserende informasjoner

Dele med andre firmaer

Kontaktdata, demografiske data, apparatrelaterte data, anonyme eller aggregerte data, offentlig eller kommersielt tilgjengelige data
  
Andre entydig identifiserende informasjoner, apparatrelaterte data, anonyme eller aggregerte data
 
Stedsdata, demografiske data, andre entydig identifiserende informasjoner, Website-Browsing data, anonyme eller aggregerte data

Slettingsfrist

De kundedataene som er registrert slettes når ordren er avsluttet eller ved avslutningen av handelsforholdet.

Rettslig fastlagte oppbevaringsfrister forblir uberørt.

Slettingsfristen for informasjonskapsler finner du i en separat liste, som befinner seg under datavern “Informasjonskapsler”.
TekstKontaktdata Private og/eller firmarelaterte kontaktdata inklusive fornavn, etternavn, adresse, telefonnummer, faksnummer, epostadresse og liknende kontaktinformasjoner
Betalingsdata: Data som er nødvendige for behandlingen av betaling og for å hindre bedrageri, før eksempel kredit/debetkortnummer, sikkerhetskodenummer og andre avregningsinformasjonern
Kundekontodata: Informasjoner i sammenheng med den kundekontoen du har opprettet
Stedsdata: Geolokasjonsdata, hvis stedsrelaterte tjenester er aktivert eller informasjoner er oppgitt ved produktregistreringen
Sikkerhets- og registreringsdata: Bruker-ID-er, passord, passordinformasjoner og liknende sikkerhetsinformasjoner, som man trenger for autentifisering av kundekontoen din
Demografiske data Data som vi eller andre har registrert basert på demografiske data som land, kjønn, alder, foretrukket språk.
Preferanser: Informasjoner angående spesielle interesser i sammenheng med produkter eller service (enten har du meddelt det selv eller avledet av informasjoner som foreligger om deg) og foretrukket mottaksmåte for meddelelser fra oss
Apparatdata: Informasjoner angående datamaskinen din, f. eks. operativsystem, minneomfang, region, språk, tidssone, modellnummer, igangsettingsdata, alder og produksjonsdato for apparatet, nettleserversjon, datamaskinprodusent, forbindelsesport, garantistatus, entydig apparatkarakteristikk, reklamekarakteristikk og diverse andre tekniske informasjoner alt etter produkt,
Social-Media-data: Vi kan stille funksjoner for sosiale medier til rådighet, hvor du deler informasjoner i dine sosiale nettverk og hvor du kan interagere med oss via diverse social-media-hjemmesider. Din bruk av disse funksjonene kan alt etter funksjon medføre at informasjoner angående deg samles og deles. Vi anbefaler deg å kontrollere datavernretningslinjene på de social-media-hjemmesidene som du benytter, slik at du vet hvilke informasjoner som registreres, benyttes og deles på disse sidene.
Andre entydig identifiserbare data: Andre entydig identifiserbare informasjoner angående deg som informasjoner som du har etterlatt deg ved personlig, telefon-, online- eller epost kontakt med være kundekanaler, svar på spørreundersøkelser eller konkurranser eller andre informasjoner, som du har gitt oss for å gjøre det mulig å stille serviceytelser til rådighet og svare på forespørsler. (Du er ikke forpliktet til å gi oss de personrelaterte dataene vi ber om. Hvis du ikke overfører disse informasjonene, er vi muligens ikke istand til å svare på bestemte serviceytelser eller eventuelle forespørsler fra deg på tilfredsstillende måte).
Firmarelaterte data: Dette er data som etternavn, tittel, firmaadresse, epostadresse, telefon- og faksnummer.
Hjemmeside-aktivitetsdata: Informasjoner angående dine besøk og aktiviteter på hjemmesiden vår, inklusive det innholdet som er vist (vår reklame), som du har interagert med, adressen til hjemmesiden, som du kom til oss fra og andre klikkesekvenser (f. eks. sider du har besøkt, lenker du har klikket på eller artikler som er lagt i handlekurven). Disse informasjonene samles delvis ved hjelp av automatiske dataregisteringsverktøy som informasjonskapsler, web-beacons og integrete web-lenker. Ytterligere informasjon angående dette finner du under knappen Informasjonskapsler.
Anonyme eller aggregerte data: Anonyme svar på spørreundersøkelser eller anonyme, aggregerte informasjoner angående bruken av våre serviceytelser. Under behandlingen underligger dataene dine muligens en de-identifiserings- hhv. en pseudonymiseringsprosess, som gjør det nærmest umulig å identifisere deg som person med de tekniske hjelpemidlene vi har per idag.
Informasjoner fra datakilder fra andre tjenesteytere Eventuelt benytter vi også data fra andre tjenesteytere, som vi finner troverdige og som er offentlig tilgjengelige eller som kan kjøpes. Disse informasjonene kan også inneholde personrelaterte data som etternavn, adresse, epostadresse, preferanser og demografiske data. For eksempel kan personrelaterte data samles, hvis de griper inn i dine applikasjoner via social media (f. eks. hvis du logger deg inn på dine applikasjoner med Facebook- eller andre social media-registreringsinformasjoner). Hvilke grunnleggende detaljer vi mottar, avhenger normalt av dataverninnstillingene i dine social-media-kontoer. I tillegg mottar vi ikke -personrelaterte data, f. eks. aggregerte eller de-identifiserte demografiske data hhv. Profildata, fra andre firmaer, som stiller firmadata, analyser og software-as-a service til rådighet.
Overføring til andre Würth-firmaer: Vi kan overføre dine personrelaterte data til andre Würth-firmaer til de formål som er beskrevet i datavernerklæringen.
Overføring til tjenesteytere: Det hender vi gir tjenesteytere i oppdrag å gjennomføre handelsprosesser for oss eller å støtte oss i gjennomføringen. Det kan hende at disse tjenesteyterne befinner seg i andre land eller over hele verden og yter tjenester for oss som avregning av kredittkort og bedrageribekjempelse, kundestøtte, gjennomføring av ordre, produktutlevering, personalisering av innhold, reklame- og markedsføringsaktiviteter (f. Eks. digital og personifisert reklame), IT-service, e-post-service, data-hosting, inkasso og management, kursholder, monteringspartner eller pleie av hjemmesider. Våre tjenesteytere er kontraktsforpliktet til å oppbevare alle data de mottar på en sikker måte. De får kun benytte de personrelaterte dataene til gjennomføring av tjenester som Würth har gitt dem i oppdrag å utføre. I tillegg foretar vi alle nødvendige tiltak for å sikre et passende beskyttelse av alle overføringer av dine personrelaterte data i henhold til den gjeldende lovgivningen.
Overføring til andre: Dine personrelaterte data kan også overføres til følgende institusjoner: Kredittinformasjonsfirmaer og bedrageribekjempelsesagenturer; inkassofirmaer (i tilfelle åpne fordringer hos oss); eller andre firmaer som våre salgspartnere ved respektiv informasjon og samtykke. Hvis du samtykker, at vi kan overføre dine personrelaterte informasjoner til andre firmaer, faller behandlingen og bruken av disse informasjonene under datavernretningslinjene til det respektive firmaet, som kan være andre enn de retningslinjene og fremgangsmåtene firmaet Würth benytter.
I rettslige rammer: Dine personrelaterte data gis videre for misbruksbekjempelse og retting av feil, for overføring /informasjonsarbeid overfor statlige instanser og overføring/informasjonsarbeid overfor innehavere av opphavsrett og rett til ytelsesvern.