General Terms and Conditions

1. Anvendelse

Alle Würth Industri Norge AS (heretter WI-NO) sine tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre WI-NO har godkjent disse.

2. Tilbud og salg

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som WI-NO sine representanter formidler, blir først bindene når de er skriftlig bekreftet av WI-NO for eksemel ved tilbudsbrev eller ordrebekreftelse.

Tilbud gis med forbehold om at det ikke inntreffer vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. I tiden fram til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer finner sted fram til leveringspunktet, har WI-NO rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder, og det tas derfor forbehold om endringer av disse dersom en delbestilling skulle bli aktuell.

En ordrebekreftelse anses som vedtatt av kjøper så fremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.

3. Produktinformasjon

Opplysninger i produktinformasjon og prislister er bare bindene i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til.

4. Levering

Er leveringsklausul avtalt, skal den fortolkes i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERM. Er ingen leveringsklausul særskilt avtalt, skal levering skje EXW WI-NO lager.

4.1 Leveringstid. Forsinkelse

Leveringstiden på produkter som WI-NO er i stand til å levere uten opphold fra eget lager, er normalt omgående, dog med tillegg forden tid WI-NO rimeligvis måtte trenge for å oppfylle eventuelle særskilt avtalte transportforpliktelser mv. WI-NO forbeholder seg retten til å forlenge leveringstiden i rimelig utstrekning hvis leveransens omfang, andre leveranser eller lignende forhold vanskeliggjør omgående levering. Angitt leveringstid i tilbud, ordrebekreftelse eller avtale for produkter som ikke befinner seg på lager, er å anse som veiledende i den forstand at WI-NO skal ha adgang til å foreta levering innenfor et tidsrom på èn (1) uke før eller etter den angitte leveringstiden.

Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes, og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold eller forhold som nevnt i punkt 11, kan kjøperen kreve en konvensjonalbot på 0,5% for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 7,5% regnet av kjøpesummen (eks mva) for den forsinkede del av leveransen.

Har kjøperen krav på maksimal konvensjonalbot, kan han gi WI-NO en siste frist på minimum èn (1) uke til å foreta levering. Dersom denne fristen ikke overholdes av WI-NO, kan kjøperen gjennom skriftlig varsel til WI-NO heve den forsinkede del av leveransen.

Bortsett fra konvensjonalbot og heving, med begrenset erstatning i henhold til foregående avsnitt, er ethvert krav fra kjøper i anledning WI-NO sin(e) forsinkelse(r) utelukket.

5. Betalingsbetingelser

Betaling skal skje innen 30 dager fra fakturadato hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen har WI-NO krav på lovens morarente av det utestående beløp. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis WI-NO forlanger dette.

Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har WI-NO i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig varsel om dette, å innstille oppfyllelsen av sine avtaleforpliktelser inntil betaling skjer.

Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte innen 30 dager etter forfall, er WI-NO berettiget til, gjennom skriftlig varsel til kjøperen, å heve avtalen og i tillegg til morarente kreve erstatning hos kjøperen for lidt tap. Slik erstatning må ikke overstige den avtalte kjøpesum (inkl mva).

6. Salgspant

WI-NO skal ha salgspant i de leverte varer til sikkerhet for hele kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger, jf. Panteloven §§ 3-14 til 3-22.

7. Gebyrer og avgifter

Statens gebyr og avgifter er innkalkulert i WI-NO sine salgspriser, med mindre dette er spesifisert på egen varelinje.

8. Lagerleie

Hvis kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt leveringstid, vil WI-NO forbeholde seg retten til å fakturere lagerleie.

9. Reklamasjon

Kjøperen skal gi skriftlig melding (reklamasjon) til WI-NO om feil eller mangler ved de leverte varer uten ugrunnet opphold og senest innen 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget, eller burde vært oppdaget (gjelder også ved transportskader). Dersom kjøperen ikke reklamerer over feil / mangler innen nevnte tidsfrist, mister kjøperen retten til å fremsette ethvert krav basert på slike feil / mangler. Det samme gjelder dersom kjøper ikke gir skriftlig melding om feilen / mangelen innen en maksimal frist på 2 dagerfra leveringspunktet.

Minimum verdien for reklmasjonssaker er på kr 500,-

10. Garanti

WI-NO garanterer for feil som følge av material- eller fabrikasjonsfeil ved sine produkter for en periode på to år etter kjøpsdato.

Garantien dekker ikke produkter og / eller produktdeler som slites naturlig og som naturlig kan betraktes som forbruksdeler.

Garantien er ikke gyldig dersom en feil eller skade er forårsaket av uriktig bruk og / eller dårlig vedlikehold eller dersom endringer, reparasjoner er gjort av personer som ikke er autorisert av WI-NO.

For å sikre korrekt bruk av produkt, må brukeren følge alle instruksjoner i bruksanvisninger nøye, og unngå handlinger eller bruksmåter som er beskrevet som ikke tilrådelig eller som det advares mot i bruksanvisningen.

11. WI-NO sitt ansvar for feil og mangler

Feil eller mangler som forelå på leveringstidspunktet og som kjøper reklamerer over innen frister som angitt i punkt 10 og/eller 11, er WI-NO forpliktet til å avhjelpe. WI-NO avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering.

Krav om utbedring eller omlevering forutsetter at gyldig kjøpsbevis kan framvises som viser at reklamasjonsfrister og garantier er overholt.

Dersom kjøperen har reklamert over feil/mangler og det viser seg ikke å foreligge noen feil/mangler som WI-NO svarer for, har WI-NO rett til kompensasjon fra kjøperen for det arbeidet og de kostnader reklamasjonen har påført WI-NO.

WI-NO har ikke ansvar for feil eller mangler utover plikten til å avhjelpe i medhold av første avsnitt ovenfor. WI-NO er således under ingen omstendighet ansvarlig for tap som feil/mangler måtte forårsake, herunder driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

12. Leveringshindringer / force majeure

Hvis det inntrer forhold utenfor WI-NO sin kontroll som hindrer eller i urimelig grad vanskeliggjør WI-NO sin oppfyllelse av avtalte forpliktelser, er WI-NO uten ansvar for følgende derav. Dette gjelder for eksempel krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt.

Er leveringshindringen varig, kan hver av partene i slike tilfeller heve avtalen for så vidt gjelder den/de berørte leveranse(r). Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt.

Så fremt en part ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må vedkommende uten ugrunnet opphold, skriftlig underrette den annen part.

13. Tvister. Lovvalg

Enhver tvist mellom kjøper og WI-NO knyttet til innholdet i disse salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til dem, skal forsøkes løses ved forhandlinger. I den forbindelse er partene enige om i rimelig utstrekning å gjennomføre mekling i henhold til Den Norske Advokatforrenings regler om advokatmekling.

Meklingsmannen skal oppnevnes av partene i fellesskap, eller dersom disse ikke blir enige, av formannen i Den Norske Advokatforrening. Dersom slik mekling ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Gjøvik Tingrett som verneting.

Dokka, juni 2018