General Terms and Conditions

For leveranser av mengdevarer av standardkarakter så som mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter, skruer og spiker i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt av hovedorganisasjonen Dansk industri, Danmark,

Teknologi-ateoiiisuus- Teknologi-industri ny.,

Finland, Teknologibedriftenes Landsforrening,

Norge, samt Teknikføretagen, Sverige.

ANVENDELSE

1. Disse alminnelige betingelser får anvendelse dersom partene skriftlig eller på annen måte har avtalt dem. Gjelder betingelsene for en leveranse, skal eventuelle fravik avtales skriftlig. Når «uttrykket” skriftlig” anvendes i disse betingelser menes dokument som er undertegnet av begge parter, eller brev, telefaks, elektronisk post eller andre former som partene er blitt enige om.

INNPAKNING

2. Priser som er oppgitt i anbud eller avtale skal, dersom ikke annet er angitt, anses for å omfatte selgerens standardemballasje.

AVVIK I VEKT ELLER KVANTITET

3. Leveransen kan bare fravike fra avtalt vekt eller kvantitet dersom partene utrykkelig har avtalt dette.

PRODUKTINFORMASJON

4. Oppgaver i produktinformasjon og prislister er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til dem.

LEVERANSEN

5. Er leveranseklausul avtalt, skal den fortolkes i samsvar med de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS.

LEVERANSETID, FORSINKELSE

6. Blir leveransen forsinket som følge av en

handling eller unnlatelse fra kjøperens side, skal leveringstiden forlenges med en tid som etter sakens omstendigheter er rimelig. Leveringstiden skal forlenges selv om årsaken til forsinkelsen inntrer etter utgangen av den opprinnelige avtalte leveringstid. Tilsvarende gjelder bortsett fra forhold som nevnt i punkt 19,2. ledd, dersom leveransen forsinkes på grunn av en omstendighet som i henhold til punkt 18 utgjør forsinkelsesgrunn.

7. Leverer selgeren ikke varene til rett tid, kan kjøperen ved skriftlig meddelelse til selgeren fastsette en rimelig siste frist for levering og underrette om at han vil heve avtalen dersom levering ikke skjer innen denne frist. Har levering ikke skjedd innen tilleggsfristen kan kjøperen straks heve avtalen ved skriftlig meddelelse til selgeren. Dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning for kjøperen, eller det er klart at en slik forsinkelse vil inntreffe, har kjøperen rett til straks å heve avtalen ved skriftlig meddelelse til selgeren.

8. Hever kjøperen avtalen i henhold til punkt 7, har han rett til erstatning av selgeren for de meromkostninger han påføres ved anskaffelse av tilsvarende varer fra andre. Utover dette har kjøperen intet krav mot selgeren som følge av selgerens forsinkelse. Dersom kjøperen ikke hever avtalen, har han, dersom annet ikke er avtalt, ingen rett til erstatning i anledning selgerens forsinkelse.

BETALING

9. Dersom annet ikke er avtalt, skal betaling skje 30 dager etter varen er levert og faktura er avsendt. Tar ikke kjøperen imot varen på fastsatt dag, skal han likevel betale som om levering var skjedd i henhold til avtalen.

10. Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har selgeren fra forfallsdag krav på morarente med den rentesats som gjelder i henhold til lovgivningen i selgerens land om renter ved forsinket betaling.

11. Dersom kjøperen ikke har betalt innen tre måneder etter forfall, har selgeren rett til å heve avtalen ved skriftlig meddelelse til kjøperen. Selgeren har i tillegg til morarenten, rett til erstatning for det tap han har lidt. Erstatningen kan dog ikke overstige kontraktssummen.

EIENDOMSFORBEHOLD

12. Varen forblir selgerens eiendom inntil de er fullt betalt, i den utstrekning slikt eiendoms-forbehold er gyldig.

ANSVAR FOR MANGLER

13. Selgeren er forpliktet til å levere nye varer som erstatning for varer som har mangler som følge av feil i konstruksjon, materiale eller tilvirkning.

14. Selgerens ansvar omfatter bare mangler som viser seg innen ett år fra varene ble levert. Reklamasjoner av mangler skal skje skriftlig og uten ugrunnet opphold etter at mangler har vist seg. Dersom kjøperen unnlater dette, taper han retten til erstatningsleveranse i henhold til punkt 13.

15. leverer ikke selgeren erstatningsvarer innen rimelig tid etter kjøperens reklamasjon i henhold til punkt 14, har kjøper rett til ved skriftlig meddelelse til selger å heve avtalen for så vidt gjelder mangelfull vare. Hever kjøper avtalen, har han rett til erstatning av selgeren for den merkostnad han påføres ved anskaffelse av tilsvarende varer fra andre.

16. Selger har intet ansvar for mangler eller for unnlatt erstatningsleveranse utover det som er foreskrevet i punkt 13 og 15. Dette gjelder ethvert tap mangelen eller unnlatelsen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap. Denne begrensningen i selgerens ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.

ANSVAR FOR TINGSKADE FORÅRSAKET AV LEVERT VARE

17. Kjøperen skal holde selgeren skadesløs i den utstrekning selgeren pålegges ansvar ovenfor tredjemann for slik skade eller tap, som selgeren overfor kjøperen eller andre og tredje avsnitt i dette punkt ikke svarer for. Selgeren er ikke ansvarlig for skade som varene forårsaker

a) på fast eiendom eller løsøre eller følgene

b) av slik skade, dersom skaden inntreffer mens varen er i kjøperens besittelse, eller

b) på produkter framstilt av kjøperen eller på produkter der kjøperens produkter inngår. De nevnte begrensninger i selgerens ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Fremmer tredjemann krav mot selgeren eller kjøperen om erstatning for skade eller tap som er omhandlet under dette punkt, skal medkontrahenten straks skriftlig underrettes om dette. Selgeren og kjøperen er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av den leverte vare. Det innbyrdes forhold mellom kjøper og selger skal dog alltid avgjøres ved voldgift i henhold til punkt 20.

FRITAKELSESGRUNNER (FORCE MAJEURE)

18. Følgende omstendigheter skal betraktes som fritakelsesgrunner, dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende, arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, så som, brann, krig, mobilisering eller militær innkallelse av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Omstendigheter som nevnt ovenfor er bare fritakelsesgrunn dersom deres virkninger på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelse av avtalen.

19. En part som vil påberope seg at en omstendighet utgjør en unntakelsesgrunn i henhold til punkt 18, skal uten opphold skriftlig underrette den annen part så vel om hindringens inntreden som dens opphør. Dersom fritakelsesgrunnen medfører at en part forsinkes i å oppfylle avtalen og dette er av vesentlig betydning for den annen part, har denne rett til straks å heve avtalen ved skriftlig meddelelse. Uansett hva som for øvrig gjelder i henhold til disse betingelser, kan en part heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den annen part dersom avtalens oppfyllelse er forsinket i mer enn tre måneder av fritakelsesgrunn som nevnt i punkt 18.

TVISTER, LOVVALG

20. Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal ikke unndras under domstolsprøvelse, men skal avgjøres ved voldgift og i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder selgerens land. En part har likevel rett å føre sak for de alminnelige domstoler om betaling av ubestridte krav.

21. Alle tvister som oppstår i anledning av avtalen, skal bedømmes etter loven i selgerens land.

Kilde: TBL

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Würth Industri Norge AS sine salgs- og leveringsbetingelser er i henhold til NLS 04. Utover dette gjelder følgende:

Ref. punkt 3

Ved levering vil vi korrigere bestilt antall opp til nærmeste hele pakning da vi kun selger hele forpakninger. Vår pakkeplan er kun veiledende og kan fravikes uten forvarsel grunnet støttekjøp og lignende

Ref. punkt 15

Skal merkostnad for å skaffe varer fra annet hold imøtekommes, må dette forhåndsavtales.

Ref punkt 16 og 17

Hvis ikke annet er avtalt, er Würth Industri Norge AS sitt ansvar begrenset til varens verdi.

Würth Industri Norge AS, Mai 2016.

Download PDF